Privacy Notice

 

          บริษัท จักรพรรดิ์ ศิวาลัย จำกัด ตระหนักและให้ความสำคัญด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมกับเคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้เป็นเจ้าของข้อมูล ประกอบกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นส่วนหนึ่งของการรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นรากฐานในการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่น่าเชื่อถือและยั่งยืน บริษัทจึงดำเนินการออกนโยบายขึ้นเพื่อกำหนดกรอบการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในกระบวนการต่างๆ ของบริษัท เพื่อให้พนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องของบริษัทยึดมั่นและปฏิบัติตาม ภายใต้การคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 

1. ความหมายของข้อมูลส่วนบุคคล 

          ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลต่างๆ ของบุคคล ได้แก่ ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน เลขที่หนังสือเดินทาง หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล สถานที่อยู่ สถานที่ทำงาน สัญชาติ เชื้อชาติ เผ่าพันธ์ุ ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง ข้อมูลสุขภาพ ฯลฯ อันเป็นข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของบุคคลนั้นๆ ได้ไม่ว่าจะเป็นในทางตรงหรือทางอ้อม ดังนั้นข้อมูลในส่วนนี้จึงจำเป็นต้องได้รับการคุ้มครองเป็นพิเศษ 

 

2. นโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

          บริษัท จักรพรรดิ์ ศิวาลัย จำกัด เก็บรวบรวมข้อมูลของท่านเมื่อ

 • ท่านให้ข้อมูลกับบริษัทผ่านเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มออนไลน์อื่นๆ 
 • ท่านให้ข้อมูลกับบริษัทผ่านการติดต่อสอบถามทั้งในช่องทางออฟไลน์และออนไลน์ 

บริษัทดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านเฉพาะเท่าที่จำเป็นเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการทางธุรกิจกับท่าน   

 

3. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล 

           บริษัทได้รับข้อมูลโดยตรงผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้ 

 • ท่านได้ติดต่อกับบริษัทเพื่อขอทราบข้อมูลโครงการที่อยู่อาศัยต่างๆ ของบริษัท
 • ท่านนัดหมายเข้าเยี่ยมชมโครงการที่อยู่อาศัยต่างๆ ของบริษัท
 • ท่านให้ข้อมูลกับบริษัทเมื่อเข้าเยี่ยมชมโครงการที่อยู่อาศัยต่างๆ ของบริษัท
 • ท่านลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์หรือบัญชีบนแพลตฟอร์มออนไลน์อื่นๆ
 • ท่านให้ข้อมูลกับบริษัทผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดผ่านช่องทางออฟไลน์หรือออนไลน์ 

 

          บริษัทได้รับข้อมูลผ่านคุกกี้ (Cookies) เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ของบริษัท ข้อมูลข้างต้นมีผลช่วยให้บริษัทสามารถจัดการด้านคุณภาพการให้บริการที่ดีและมีความรวดเร็ว ไม่เพียงเท่านั้นยังรวมถึงด้านการรักษาความปลอดภัย เพื่อความเป็นส่วนตัวในขณะที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มออนไลน์อื่นๆ  

 

 *หมายเหตุ บราวเซอร์ส่วนใหญ่มีการตั้งค่าให้ยอมรับคุกกี้ (Cookies) เป็นค่าเริ่มต้น แต่อย่างไรก็ตามท่านสามารถดำเนินการลบหรือปฏิเสธการใช้งานคุกกี้ (Cookies) ได้ในหน้าการตั้งค่าของบราวเซอร์ที่ท่านใช้งาน โดยการปรับเปลี่ยนของท่านอาจส่งผลกระทบต่อการใช้งานหรือรูปแบบการแสดงผลของเว็บไซต์ โดยท่านสามารถตรวจสอบวิธีการตั้งค่าตามประเภทบราวเซอร์ได้ ดังต่อไปนี้  

 • Google Chrome 
 • Safari 
 • Microsoft Edge 
 • Firefox 

 

4. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม/การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล 

          บริษัทใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายกำหนดและเป็นไปตามระเบียบด้านการคุ้มครองข้อมูล ทั้งนี้บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลเพียงเท่าที่จำเป็น และจัดเก็บเพียงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการระหว่างท่านกับบริษัทที่เป็นการจำเป็น ดังต่อไปนี้ 

 • เพื่อประชาสัมพันธ์ แจ้งข่าวสาร โปรโมชัน สิทธิพิเศษ รวมถึงการเชิญเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆ ของบริษัทที่ท่านอาจสนใจ 
 • เพื่อจัดทำแผน วิเคราะห์ พัฒนา และปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆ ของบริษัท 
 • เพื่อรับข้อเสนอแนะ คำติชม การร้องเรียน จากเจ้าของข้อมูล 
 • เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและใช้อย่างถูกต้องตามข้อบังคับทางกฎหมาย 
 • เพื่อการปฏิบัติตามสัญญาที่ท่านเป็นคู่สัญญาหรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญา 
 • เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายหรือเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล 

 

 

          บริษัทเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้รับจากแหล่งที่มาข้างต้น โดยปฏิบัติตามการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้ข้อกำหนดทางกฎหมายของประเทศไทย และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้เฉพาะตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทกำหนดหรือมีคำสั่งให้บุคคลภายนอกนั้นดำเนินการ ทั้งนี้บุคคลภายนอกจะไม่สามารถใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ข้างต้นได้้ 

 

5.  ระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูล 

          บริษัทดำเนินการจัดเก็บข้อมูลของท่านในระบบสารสนเทศของบริษัทภายใต้มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยที่ดี และจัดเก็บไว้ในระยะเวลาที่สมควรแก่ความจำเป็นหรือตามที่กฎหมายกำหนดไว้ 

 

6.  สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล 

          เจ้าของข้อมูลสามารถแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรมายังบริษัทเพื่อขอเข้าถึง ทำสำเนา โอนย้ายข้อมูล คัดค้าน ร้องเรียน เพิกถอน ระงับ ลบ แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ด้วยเหตุผลบางประการ โดยบริษัทจะพิจารณาและดำเนินการตามความเหมาะสม ทั้งนี้การให้ข้อมูลที่ไม่เพียงพอ การแก้ไขข้อมูล หรือการระงับข้อมูลบางส่วนนั้น อาจทำให้ท่านได้รับสิทธิประโยชน์หรือข้อมูลข่าวสารต่างๆ ลดน้อยลงได้ โดยบริษัทจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามคำขอของท่าน ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับคำขอดังกล่าว 

 

7. กิจกรรมทางการตลาดและการส่งเสริมการตลาด 

          ในกรณีที่บริษัทดำเนินการส่งข้อมูลข่าวสารด้านการตลาดและการส่งเสริมการตลาด รวมถึงด้านผลิตภัณฑ์ การให้บริการ และกิจกรรมที่น่าสนใจให้แก่ท่านนั้น หากท่านยินยอมหรือตกลงรับข้อมูลข่าวสารด้านการตลาดแล้ว มีความประสงค์หรือต้องการยกเลิกการรับข้อมูลดังกล่าว ท่านสามารถดำเนินการได้โดยแจ้งผ่านทางอีเมล hr.sivalai@outlook.com หรือติดต่อที่หมายเลข 02-114-7899 

 

8. การปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคล 

          บริษัทอาจมีการปรับปรุงหรือแก้ไขรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดหรือบางส่วนตามความเหมาะสม โดยบริษัทจะแจ้งให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์หรือสื่อสารสนเทศ ณ ช่วงเวลานั้นๆ ทุกครั้ง 

 

9. ช่องทางการติดต่อ 

          หากท่านต้องการติดต่อเพื่อขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือหากมีข้อสงสัยอื่นเพิ่มเติม สามารถติดต่อบริษัทผ่านช่องทาง ดังนี้   

โทรศัพท์: 02-114-7899 

อีเมล: hr.sivalai@outlook.com 

เว็บไซต์: www.sivalaihome.com 

ชื่อบริษัท: บริษัท จักรพรรดิ์ ศิวาลัย จำกัด  

ที่อยู่: เลขที่ 191/142-143 ถนนมหาจักรพรรดิ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000